1. เกี่ยวกับ ICDL ASIA และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

1.1 ICDL Asia เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เลขทะเบียนบริษัทคือ 201114405D และมีที่ตั้งสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 50 แรฟเฟิลส์ เพลส ชั้น 19 สิงคโปร์แลนด์ทาวเวอร์ ประเทศสิงคโปร์ 048623 (“เราหรือของเรา”) เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และมีความรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมมาจากการดำเนินการที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่อการเพื่อให้การรับรอง  

1.2 เรามีการให้การรับรองในหลายลักษณะที่ทำให้ผู้เข้าทดสอบทักษะสามารถแสดงทักษะความรู้ และความสามารถในด้านต่าง ๆการให้การรับรองเหล่านี้อาจรวมถึงองค์ประกอบทางด้านเนื้อหาในการเรียนรู้ การประเมินวินิจฉัย และการทดสอบเพื่อให้ได้การรับรอง ความคืบหน้า และการเข้าร่วมโปรแกรมของ ICDL ของท่านจะบริหารงานโดย ICDL Asia และ/หรือ บริษัทในเครือของ ICDL Asia เมื่อผ่านการทดสอบเพื่อให้ได้การรับรองโดยสมบูรณ์แล้ว ผู้เข้าทดสอบทักษะจะได้รับการรับรองซึ่งจะมีการระบุว่าได้รับการรับรองการผ่านโปรแกรมการอบรมของICDL อย่างเป็นทางการ (“เป้าหมาย”)

1.3 เรามีความยึดมั่นในการให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามบรรดากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. ฐานกฎหมายต่าง ๆ

2.1 เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น (ก) เพื่อการดำเนินการตาม “เป้าหมาย” ที่ระบุไว้ในตอนต้น และ (ข) ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฐานกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลในกรณีต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงได้แก่ฐานในกรณีต่อไปนี้

2.1.1 ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเราในฐานะผู้ให้บริการตาม “เป้าหมาย” ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ การฝึกอบรม การทดสอบ การควบคุมการสอบ และการให้การรับรอบ ในลักษณะเดียวกันกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ เช่น การบริหารงานทั่วไป เช่น การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

2.1.2 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นไปตามหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงในเรื่องเกี่ยวกับการบันทึก และเฝ้าติดตามการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ และหน่วยงานกำกับดูแล หรือทางการ และการสอบสวนเหตุที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย และการป้องกันอาชญากรรม

2.1.3 ฐานความยินยอม(Consent) ในบางกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเป็นไปตามฐานความยินยอมโดยเฉพาะเจาะจงและโดยได้รับข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการส่งข่าว และจดหมายข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับ ICDL ติดต่อท่านในเรื่องเกี่ยวกับ ICDL หรือส่งข้อมูลตามที่ท่านได้ร้องขอให้แก่ท่าน 

2.2 เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

2.3 เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานอันชอบด้วยกฎหมายเกินกว่าเพียงฐานใดฐานหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องที่เรามีการใช้ข้อมูลนั้น ๆ

2.4 เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่เรามีการเก็บข้อมูลมาเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเหตุผลอื่นซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกเริ่ม หากเราจงใจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่ได้แจ้งไว้ ก่อนการประมวลผลข้อมูลครั้งนั้น ๆ เราจะอธิบายให้ท่านทราบถึงฐานกฎหมายที่ให้สิทธิเราในการดำเนินการดังกล่าว

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก

3.1 เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้

3.2 ในกรณีที่มีความจำเป็น เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ หรือการดำเนินการเพื่อการให้การรับรองต่าง ๆ ของท่านไปใช้ร่วมกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มูลนิธิ ICDL (ซึ่งเป็นเจ้าของ ICDL) พันธมิตรของสำนักงาน ICDL ในแต่ละเมือง หน่วยงานกำกับดูแล ศูนย์อบรม และทดสอบ และผู้ว่าจ้างต่าง ๆ

3.3 เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ร่วมกับบริษัทอื่น ๆ ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของมูลนิธิ ICDL ซึ่ง ICDL Asia ฐานะเป็นบริษัทลูกโดยการถือหุ้นทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม การให้บริการหรือการทำหน้าที่เกี่ยวกับการยื่นรายงานต่าง ๆ หรือการให้บริการด้านการบริหารงาน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานต่าง ๆ กับเรา

3.4 นอกจากนี้ บริษัทยังอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ร่วมกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่เรา ลักษณะผู้ให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าวรวมถึงผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดสอบอัตโนมัติ ผู้ให้บริการเนื้อหาในการเรียนรู้ ผู้ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ให้บริการในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการโฮสติ้งข้อมูล ผู้ให้บริการเข็มสัญลักษณะ และการให้การรับรองดิจิทัล บริษัทที่ให้บริการเก็บรักษาข้อมูล และผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้านไอที

4. การส่งข้อมูลไปต่างประเทศ

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งไปยัง และเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่อยู่นอกเหนือจากที่ ICDL Asia เป็นผู้บริหารงานซึ่งมีมาตรฐานในการคุ้มครองส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังเพื่อคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการอ้างอิง ICDL Asia ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) (General Data Protection Regulation 2016/679). หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บ และประมวลผลในเขตเศรษฐกิจยุโรป และถูกส่งไปนอกเขตดังกล่าว เราจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองในระดับที่เหมาะสมโดยการใช้มาตรการป้องกันประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

4.1.1 เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่ถือได้ว่าได้มีมาตรการในระดับที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เท่านั้น; or

4.1.2 เราอาจใข้ข้อสัญญาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการยุโรปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกับที่ให้ความคุ้มครองในทวีปยุโรป

4.2 ท่านสามารถติดต่อเราได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกที่เราใช้ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเฉพาะ

5. การเก็บรักษาข้อมูล

5.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควรในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่ได้ให้ไว้เท่านั้น เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลานานขึ้นในกรณีที่มีข้อร้องเรียน หรือหากเรามีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าจะมีการติดต่อสื่อสาร หรือโต้ตอบกับท่านต่อไป

5.2 ในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราพิจารณาปริมาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการคุกคามจากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ที่เรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้ และข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือเการเก็บรักษาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.3 ท่านมีสิทธิในการขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษาข้อมูลในหัวข้อ“สิทธิต่าง ๆ ของท่านตามกฎหมาย” ในตอนล่างเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

6. สิทธิต่าง ๆ ของท่านตามกฎหมาย

6.1 หากท่านมีที่อยู่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (European Union) ท่านจะมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ในฐานที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป

6.1.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

6.1.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

6.1.3 สิทธิในการลบข้อมูล

6.1.4 สิทธิในการจำกัดการประมวลผล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

6.1.5 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลไปยังบุคคลอื่น และ

6.1.6 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของท่าน

6.2 ถึงแม้สิทธิต่าง ๆ เหล่านี้บางส่วนจะสามารถนำมาบังคับใช้ได้เป็นการทั่วไป แต่สิทธิบางอย่างจะสามารถนำมาบังคับใช้ได้เฉพาะในกรณีเฉพาะเท่านั้น และยังต้องเป็นไปตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอีกด้วย

6.3 เราจะพยายามดำเนินการตามการร้องขอใด ๆ ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทันที แต่ท่านก็ยังอาจติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

7. จะติดต่อเราได้อย่างไร

7.1 หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับประกาศนี้ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา กรุณาติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อที่ระบุไว้ใน www.icdlasia.org

7.2 ท่านจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในการใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะเข้าของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี หากปรากฎชัดว่าการเรียกร้องของท่านไม่มีมูล ซ้ำซ้อน หรือเกินจริง เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากท่านตามสมควร หรือปฏิเสธที่จะดำเนินการตามการเรียกร้องของท่าน เราพยายามจะสนองตอบบรรดาการเรียกร้องภายในเวลาหนึ่งเดือน แต่ในบางกรณี อาจใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งเดือนหากท่านมีข้อเรียกร้องหลายข้อ หรือหากข้อซักถามของท่านมีความซับซ้อน โดยในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

8. การปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

8.1 เราสงวนสิทธิในการแก้ไขประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และอยากให้ท่านเข้ามาอ่าน และทบทวนประกาศนี้เป็นประจำ

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Why not keep up to date with all our latest news and events?

Click here to register for our monthly newsletter.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our privacy policy page.